Menu

Password Recovery

Fortgot your password? Don't worry we can deal with it

Podmínky užití

Vojtěch Oram, IČO: 03433897, s místem podnikání Maršov 14, 664 71 (dále jen "Provozovatel") vydává dále uvedené podmínky pro přístup a užití internetových stránek https://chcivlky.cz (dále jen "Podmínky").

Úvodní ustanovení

 1. Provozovatel provozuje portál agregující dračí zboží na internetové stránce https://chcivlky.cz (dále jen "Portál").
 2. Používání Portálu uživatelem se řídí těmito Podmínkami.
 3. Používáním Portálu uživatel potvrzuje, že se s Podmínkami seznámil a akceptuje je. V případě nesouhlasu s Podmínkami je uživatel povinen Portál nepoužívat.
 4. Provozovatel může znění Podmínek jednostranně měnit. Uživatelé jsou o změnách Podmínek informováni na Portálu či jiným vhodným způsobem.
 5. Podmínky nabývají účinnosti jejich zveřejněním na Portálu.

Použití portálu

 1. Přístup a používání Portálu je bezplatné.
 2. Provozovatel nezaručuje nepřerušený přístup na Portál, ani jeho bezpečnost a nezávadnost. Neopovídá za škodu způsobenou při realizaci přístupu a užívání Portálu, včetně případné škody způsobené přerušením provozu, poruchou Portálu, počítačovými viry, škody v důsledku ztráty dat, zisku, neoprávněného přístupu k přenosům a datům uživatele.
 3. Provozovatel přebírá některé z informací publikovaných na Portálu od třetích stran. Kliknutím na některé odkazy může dojít k opuštění Portálu a přístupu na internetové stránky třetích subjektů.

Práva a povinnosti uživatele

Uživatel je povinen při užívání Portálu dodržovat právní předpisy, vždy respektovat práva třetích osob, zejména při nakládání s autorskými díly a jinými předměty práv duševního vlastnictví. Zejména nesmí:

 1. užívat Portál v rozporu s těmito Podmínkami
 2. získávat příhlašovací jména jiných uživatelů
 3. užívat Portál či jeho části způsobem poškozujícím Portál
 4. zneužívat, blokovat, modifikovat jakoukoli číst Portálu nebo se snažit narušit jeho stabilitu a nepřerušený chod
 5. užívat Portál, pokud by jeho použitím došlu k porušení právních předpisů

Ochrana osobních údajů

 1. Provozovatel zpracovává osobní údaje registrovaných uživatelů.
 2. Ochrana osobních údajů probíhá v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, v platném znění.
 3. Uživatel souhlasí se zpracováním osobních údajů pro účely zasílání informací a obchodních sdělení.
 4. Zpracováním osobních údajů může Provozovatel pověřit třetí osobu jakožto zpracovatele.
 5. Osobní údaje jsou zpracovávány po dobu neurčitou.
 6. Uživatel potvrzuje, že poskytnuté osobní údaje jsou přesné a že je poskytnul dobrovolně. Uživatel může souhlas se zpracováním osobních údajů kdykoli odvolat písemným oznámením doručeným na adresu Provozovatele nebo na email info@chcivlky.cz.
 7. Uživatel souhlasí se zasíláním informací souvisejících se službami Portálu na elektronickou adresu a souhlasí se zasíláním obchodních sdělení ChciVlky.cz na tuto adresu. Souhlas uživatele se zasíláním obchodních sdělení je dobrovolný. Uživatel může kdykoli tento souhlas písemně odvolat.

Závěrečná ustanovení

Veškeré vztahy vznikající na základě a v souvislosti s užíváním Portálu se řídí právním řádem České republiky, bez ohledu na to, odkud a jakým způsobem je přístup k Portálu proveden.

V Maršově 1. 10. 2017